Skip to content

Mates

Fool's Mate / Het gekkenmat

Scholar's Mate / Herdersmat

Legall's Mate / Het mat van Legall ook wel bekend als zeekadettenmat

Boden's Mate / Het mat van Boden

  Schulder (0) -   Boden (0), 1853

Smothered Mate / stikmat



Lucena, 1496

Back rank mate / Mat achter de paaltjes

Epaulettes Mate / Epauletten mat


Anastacia's Mate / Het mat van Anastacia